Gabrijela Kukovec Pribac

Gabrijela Kukovec Pribac

{Name + first and last name: 1}

Ves čas iščem, ustvarjam uspešne načine sporazumevanja med različnimi generacijami. Ko sem v času študija ugotovila, da je za učitelje zgolj znanje didaktike pri poučevanju v razredu premalo za vzpostavitev medosebnih odnosov, sem začela iskati nove pristope, ki bodo bolj učinkoviti pri komunikaciji z otroki iz slovenskega okolja. V mojem delu se začuti močno ljubezen do besed in pogovora na splošno. Obožujem mlade predvsem z dveh vidikov, tj. njihove percepcije sveta, ter otroške razigranosti.

Moja dela in naloge so: opravljanje uvodnih razgovorov z uporabniki, obiskovanje osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev z namenom zbiranja informacij o vedenjskih in čustvenih težavah otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč, posledično vodenje in urejanje dokumentacije.
S posameznimi uporabniki vzpostavljam medsebojni dialog o problemih v izobraževalnem in vzgojnem procesu. Raziskujem in vzpostavljam možnosti sodelovanja med vladnimi in nevladnimi institucijami, z izobraževalnimi institucijami.
Poleg tega sem v šolskem letu 2020 do 2022 sodelovala s strokovno skupino za ustanovitev samostojnega svetovalnega centra, ki jo je vzpostavila Mestna občina Koper in ob tem dodobra spoznala potrebe in pomen priprave letnega in finančnega programa institucije »Svetovalnega centra Istra«.
Ob svojem delu v različnih izobraževalnih institucijah, pa sem pridobila izredno bogate in strokovne izkušnje kako pripravljati in izvajati različne programe in gradiva za le te, kako sodelovati, oblikovati, izvajati in poročati o programih, ki so del javnih naročil.
Pomoč učiteljem in profesorjem pri pedagoško izobraževalnem procesu in oblikovanju pozitivne klime v razredu. V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje sem dve leti pripravljala in izvajala proaktivne delavnice in predavanje za krepitev socialno čustvene kompetence v vzgoji in izobraževanju. Podporno delo usmerjam v opolnomočenje strokovnih delavcev za obvladovanje učencev, ki ne zmorejo uspešno sodelovati in zaključevati učni proces, ker so ali vedenjsko težavni ali pa učno neuspešni.

Od 2022 Socialna delavka v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Istre

– Vodenje pogovorov, svetovanj z uporabniki svetovalnega centra,
– Zbiranje, anketiranje in intervjuji z uporabniki za namen zbiranja podatkov za izvajanje projekta SUP – skupno ustvarjanje pomoči
– Usmerjanje uporabnikov k strokovnjaku, skupini, terapevtu, ustanovi…
– Vzpostavljanje interdisciplinarnih timov,
– Izvedba in priprava okroglih miz, prireditev s ciljem ozaveščanja o pomembnosti celostne obravnave otrokovega duševnega zdravja,
– Sodelovanju pri pripravi dokumentacije načrtovanja poslovanja institucije,
– Sodelovanje in priprava letnega delovnega načrta institucije
– Priprava programskih vsebin in predlogov, za EU sredstva,
– Predlogi, priprava in zapis za programski svet in svet zavoda,
– Sodelovanje pri pripravi javnih naročil,
– Priprava pogodb in spremljanje izvajanja pogodb izvajalcev s področja EU projektov,
– Organizacija in izvedba prireditev, katerih organizator je Svetovalni center (okrogle ize, javna predavanja…), predpriprave, pridobivanje potrebnih dovoljenj za izvedbo javne prireditve.

2018 do septembra 2021 Učiteljica psihologije v Srednji šoli Izola
– Pripravljala in izvajala sem predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela.
– Za učni proces sem pripravljala učni načrt, študijsko gradivo in pripomočke.
– Eno uro na mesec sem imela govorilne ure za dijake in njihove starše.
– Spremljala, nadzirala in ocenjevala dijakovo delo pri vajah in seminarjih.
– Spodbujala in usmerjala aktivno sodelovanje dijakov na učnih urah.
– Načrtovala, vrednotila in posodabljala učni načrt svojega predmeta,
vsebino predavanj, uporabo pripomočkov in metod poučevanja.
– Spremljala razvoj svojega področja z branjem literature, izmenjavo mnenj s kolegi.
– Udeleževala sem se strokovnih in znanstvenih srečanj.

2017 – 2018 Vzgojiteljica v Vzgojnem zavodu Planina – Stanovanjska skupina Semedela v Kopru
– Delo z otroki in mladostniki v stanovanjski skupini, enoti Vzgojnega zavoda Planina.
– Aktivno sem pripravljala in izvajala dnevno usposabljanje mladostnikov in otrok
za samostojno življenje. Delala sem na področju od celostne nege, vzgoje,
oskrbe in izobraževanja.
– Pripravljala otroke in mladostnike na samostojno vključevanje v odraslo okolje.
– Delo v stanovanjski skupini je bilo oblikovano kot dopolnilna oblika zavodske vzgoje,
ki prispeva k mehkemu prehodu iz bolj zaprtega in strukturiranega
zavodskega okolja v samostojno življenje.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.