I. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe Portala ONA VE, (v nadaljevanju Portal), ki ga upravlja Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja ONA VE, (v nadaljevanju ONA VE) in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja Portal, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Pri ONA VE izhajamo iz enakosti spolov kot temeljne vrednote in pravice v EU, kot je opredeljeno v Pogodbi o EU ter v Pogodbi o delovanju EU. Tako kot EU tudi ONA VE temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne nam vsem kot tudi slovenski družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.

Želimo povečati prepoznavnost znanja žensk v medijih in na javnih prireditvah ter prispevati k enaki zastopanosti žensk in moških v njih. Naše delo temelji na spoštovanju različnosti – ko gre za narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, materialno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Hkrati se zavezujemo, da ne bomo dajali prostora nikomur, bodisi strokovnjakinjam, ki so na naši platformi, bodisi institucijam, ki iščejo strokovnjakinje, ki:

 • širijo sovražno besedo ali dejanja,
 • ustvarjajo ali širijo lažne novice,
 • nadlegujejo, žalijo, diskriminirajo in ponižujejo,
 • izražajo nečloveške, rasistične, ekstremistične in nedemokratične ideje.

 

To pomeni, da ne bomo dovolili škodljivih ali slabšalnih komentarjev v zvezi z narodnostjo, poreklom, spolom, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, jezikom, vero, izobrazbo, političnim ali drugim prepričanjem, invalidnostjo ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Splošni pogoji zavezujejo vse uporabnice Portala.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Portala.

ONA VE si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave Portalu.

II. OPREDELITEV POJMOV IN PRAVILA PORTALA

Splošni pogoji o uporabi storitev Portala (v nadaljevanju SP), ki imajo naravo pogodbe, opredeljujejo razmerje med uporabnicami in ONA VE. Uporabnica Portala po tem, ko sprejme SP in na Portal vnese svoje osebne podatke, pridobi pravice in ugodnosti uporabnice. Šteje se, da je pogodba sklenjena s prijavo v Portal preko spletnega obrazca in sprejemom teh splošnih pogojev o uporabi Portala.

Uporaba Portala je brezplačna za uporabnice in za vse, ki iščejo strokovnjakinje za nastop v medijih ali drugih dogodkih.

Skrbnica svojega uporabniškega računa je strokovnjakinja, ki je na Portal vnesla svoje podatke. Za resničnost in ažurnost vseh vnesenih osebnih podatkov in drugih informacij v celoti odgovarja uporabnica.

Uporabnica spremembe vnese v svojo profil, administrator portala ONA VE, ga nato mora potrditi v roku 48 ur. Po potrditivi spremembe postanejo vidne.

ONA VE si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

 • če zazna, da je profil uporabnice sestavljen neprimerno (s sovražnimi besedami, širjenjem neprimernih vsebin in podobno),
 • če se uporabnica več kot 3 krat ni odzvala iskalcu njenega znanja.

Uporabnica Portala se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti ONA VE zaradi začasne omejitve ali ukinitve uporabniškega računa v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma.

ONA VE za namene izvajanja SP zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke uporabnice:

 • ime in priimek,
 • strokovni naziv,
 • kraj prebivališča,
 • fotografija,
 • delovno mesto,
 • delodajalec (podjetje, ustanova, insitucija, samozaposlena),
 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje ONA VE Novic (v kar uporabnica privoli s posebnim soglasjem, ki ni del teh SP,
 • kontaktni telefon,
 • življenjepis,
 • podatki o družbenih omrežjih, ki jih uporablja uporabnica,
 • arhiv komunikacije,
 • druge osebne podatke, ki jih nosilec oziroma skrbnik prostovoljno posreduje ONA VE.

Vsi našteti osebni podatki razen e naslova in telefonske številke so javno objavljeni na Portalu.

Javno objavljene osebne podatke lahko delimo z javnostjo tudi na našem Facebook, Twitter in LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih, ki jih upravlja ONA VE, oziroma v publikacijah, ki jih izdaja ONA VE. ONA VE e naslov in telefonsko številko hrani v zaledni zbirki (internem imeniku strokovnjakinj) za namen komunikacije z ONA VE ter e naslov za namen posredovanja povpraševanja po znanju uporabnice, ki se bo izvedel preko kontaktnega obrazca. Na podlagi vnosa povraševanja v obrazec strokovnjakinja na svoj e naslov, ki ga je ONA VE posredovala ob prijavi na Portal, prejme informacijo o tem, za kakšno sodelovanje se iskalec zanima.

Uporabnica se je dolžna na povpraševanje odzvati najkasneje v roku 24 ur in iskalcu znanja sporočiti, ali jo sodelovanje zanima.

Če se strokovnjakinja iz neupravičenih razlogov več kot trikrat ne bo odzvala iskalcem znanja in bo iskalec znanja o tem obvestil ONA VE, bo profil strokovnjakinje izbrisan.

III. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Uporabnica odgovarja ONA VE za morebitno zlorabo uporabniškega računa, uporabo uporabniškega računa s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb in uporabo uporabniškega računa v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnica je dolžna v primeru, da izve za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti ONA VE.

Uporabnica lahko kadarkoli ukine svoj profil oz. uporabniški račun. ONA VE po izbrisu podatkov v roku enega meseca vse podatke in informacije izbriše tudi iz zalednega sistema.

Za ukinitev uporabniškega računa se uporabljajo določbe teh Splošnih pogojev.

Uporabnica ima v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje ONA VE, vse pravice v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. ONA VE ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki utegne nastati uporabnici Portala zaradi uporabe Portala, zlasti in izrecno ne za škodo ali neprijetnosti, ki utegnejo nastati zaradi prepovedi nadaljnje obdelave ali izbrisa profila skladno s temi SP.

IV. UPORABA PORTALA

Za dostop do spletnih strani uporabnica potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo elektronsko komunikacijsko napravo;
 • povezavo na internet, nameščen spletni brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ali Safari.
 • e-naslov in geslo, ki si ga izbere sama.

Uporabnica se zavezuje, da bo Portal uporabljala pošteno in skladno s temi SP.

ONA VE osebne podatke uporabnic Portala obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.

V. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ONA VE si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnicam zagotavljajo nemoteno uporabo Portala. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si ONA VE pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do Portala.

Odgovornost ONA VE in njenih pogodbenih izvajalcev za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov nastale uporabnici zaradi prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do Portala, je v celoti izključena.

ONA VE si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev, ki jih opredeljujejo ti SP. Odgovornost ONA VE in njenih pogodbenih izvajalcev za škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabnici nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev je v celoti izključena.

ONA VE in uporabnica drug drugemu ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo ali neskladnost ravnanja s temi SP, ki so posledica višje sile ali naklepnega ravnanja tretjih oseb.

VI. VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Znaki ONA VE so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke. Njihova uporaba brez izrecnega dovoljenja ONA VE je prepovedana.

Vse zbirke podatkov na Portalu predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zbirke dokumentov so na Portalu v celoti in kot posamezni deli sistema varovane s predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Posamezne enote na Portalu, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so avtorsko pravno zaščitene.

Uporaba posameznih enot zbirk Portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le za lastne potrebe uporabnice. Vse druge oblike reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ali omogočanja uporabe tretjim osebam so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.);
 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese imetnika avtorske ali sorodnih pravic (npr. uporaba gradiv preko okvira lastnih potreb uporabnice, sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.);
 • reprodukcija posameznih enot Portala, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki in fotografije), in njihova distribucija izven upravljavca ONA VE;
 • integriranje delov vsebin v druge lastne vsebine brez navedbe vira;
 • odstranitev ali zamenjava znaka ONA VE, kadar se ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnica, ki je tretjemu omogočila nepooblaščeno uporabo del ali elementov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, odgovarja ONA VE za vso škodo, ki nastane iz tega naslova.

VII. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na Portalu.

ONA VE si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh SP.

Spremenjeni SP začnejo veljati z dnem objave na Portalu.

Za tolmačenje določb teh SP se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Uporabnice in ONA VE bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh SP reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

mag. Marta Kos, predsednica Združenja

Za kakršnakoli vprašanja ali komentarje nam lahko pišete na: ker@onave.si.

Ljubljana, 1. 9. 2021