POLITIKA ZASEBNOSTI oz. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE (13. člen GDPR)

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Združenje ONA VE je bila ustanovljeno leta junija 2021, ko so Marta Kos, Mateja Malnar Štembal, Emilija Stojmenova Duh in Nataša Pirc Musar sprejele statut Združenja in se zavezale, da bodo pomagale strokovnjakinjam z najrazličnejših področij promovirati njihovo znanje. Več o področjih, s katerimi se ukvarjamo in o ustanoviteljicah Združneja, si lahko preberete na spletni strani www.onave.si.

Za namene izvajanja aktivnosti Združenje obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznic, ki se prijavijo v Portal Združenja.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zavedamo se, da je v odnosu Združenja do strokovnjakinj še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od uporabnic Portala.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Združenje nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

IV. a Mreža ONAVE

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V imeniku strokovnjakinj (elektronskem in papirnem) za namen komunikacije z uporabnicami mreže in iskanja strokovnjakinj vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • strokovni naziv,
 • fotografija,
 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje ONA VE Novic,
 • kontaktni telefon,
 • kraj bivanja,
 • življenjepis,
 • arhiv komunikacije,
 • druge osebne podatke, ki jih nosilec oziroma skrbnik prostovoljno posreduje ONA VE.

Vsi našteti osebni podatki razen telefonske številke in e naslova ter arhiva komunikacije, so skladno s Splošnimi pogoji Portala ONA VE javno objavljeni na Portalu.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov uporabnic Portala je skladno s 6. členom 1 (b) pogodba oz. Splošni pogoji uporabe Portala ONA VE.

Združenje ONA VE obdeluje osebne podatke (e naslov) uporabnic Portala tudi za namen pošiljanja novic o delovanju Združenja. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi 158 (3). člena Zakona o elektronskih komunikacijah v okviru z izjavo posameznice dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Gre za t.i. soft opt oz. možnost zahtevati, da se novic ne pošilja. Možnost odločitve je uporabnici dana ob prijavi na Portal.

IV. b Naročniki na novice

Na e-novice ste se lahko prijavili preko spletnega obrazca, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti ker@onave.si.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Združenje ONA VE v zaledni zbirki vodi za name pošiljanja novic naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • elektronski naslov naročnice/naročnika na e-novice,
 • IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije uporabnikov za obe zbirki podatkov:

Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Združenje ONA VE obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba oz. sprejeti Splošni pogoji med Združenjem in strokovnjakinjo. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od Združenja ONA VE, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznic državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Združenje ONA VE, Cesta Cirila Kosmača 53a, 1000 Ljubljana ali na e naslov ker@onave.si, lahko posameznica zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznica lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Združenje ONA VE, Cesta Cirila Kosmača 53a, 1000 Ljubljana ali na e naslov ker@onave.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznica ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njeni osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV ZA OBE ZBIRKI

Združenje ONA VE bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Združenje ONA VE podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Predsednica Združenja ONA VE: mag. Marta Kos

Datum: 1. 9. 2021, dopolnjeno 13.2.2023, dopolnjeno 29.1.2024.