Dr. Rebeka Lucijana Berčič, dr. vet. med

Dr. Rebeka Lucijana Berčič, dr. vet. med

{Name + first and last name: 1}

Po študiju veterine in doktoratu znanosti sem preučevala bakterijske in virusne bolezni ter ustanovila zasebni zavod za raziskave, ki se na principih estetike, trajnosti in vključevanja »Novega evropskega Bauhausa« ter poudarjanja vrednosti, ljudi in jasnih ciljev »Industrije 4.0« ukvarja s ponovno vpeljavo svilogojstva in svilarstva v Slovenijo. Pri načrtovanju pogojev dela si predstavljam, da so v proizvodni verigi najini štirje otroci. Z možem znanstvenikom imava tudi veliko domačo knjižnico.

Izobrazba

Leta 2004 sem zaključila študij na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se vpisala na Medicinsko fakulteto na doktorski študij biomedicine, smer biokemija in molekularna biologija. Kot mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti sem preučevala aviarne mikoplazme in leta 2009 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Sinteza in učinkovitost nevraminidaz pri bakterijah Mycoplasma gallisepticum in Mycoplasma synoviae«.

Zaposlitve in področja raziskovanja

– 01/09/2005 – 30/6/2009: Mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

Mikoplazmologija.

– 01/05/2008 – 30/09/2008: Konzultantka v WHO Food and Agricultural Organisation and International Atomic Energy Agency Joint Laboratories

Development of a test to detect Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) associated with nematode resistance in sheep (Gene-based Technologies in Livestock Breeding, Characterization of Small Ruminant Genetic Resources in Asia: WHO FAO/IAEA D31025).

– 01/07/2009 – 19/02/2010: Podoktorska raziskovalka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

Molekularna analiza imunskega odziva in interakcij ob hkratnih okužbah z aviarnimi mikoplazmami in virusi (ARRS J4-2020).

– 01/07/2011 – 31/08/2021: Podoktorska raziskovalka na University of Veterinary Medicine Budapest

VECTORIE (EU FP7 621466) – Determination of potential molecular markers of virulence of the West Nile virus in in-vitro and in-vivo models.

EDENEXT (EU FP7 261504) – Molecular surveillance of mosquito-borne pathogens in Central Europe.

ASKLEPIOS (EU FP7 602825) – Investigations of antiviral treatment of rabies virus infections in in-vitro and in-vivo models.

Vodilni partner madžarsko-slovenskega raziskovalnega projekta (OTKA SNN 116993 – ARRS N1-0041), v katerem smo preučevali “Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink”.

– 15/12/2018 – 15/04/2019: Podoktorska raziskovalka na University of Veterinary Medicine Vienna

Determination of the complete genome sequence of the Lednice orthobunyavirus and the annotation and phylogenetic analysis of the viral genome.

– 1.9.2021 – : Ustanoviteljica, direktorica in raziskovalka na Inštitutu za svilogojstvo in svilarstvo Rebeka Lucijana Berčič, zasebni zavod za raziskave, Maribor (ISS RLB)

ISS RLB je bil ustanovljen maja leta 2018 z namenom raziskovanja in razvijanja pogojev za ponovno uvajanje in vzpostavitev trajnostnega, krožnega svilogojstva in svilarstva (S&S) v Sloveniji ter nekaterih drugih evropskih državah. Inštitut si prizadeva za znanstveno, strokovno, teoretično in praktično podporo bodočim svilogojcem in svilarjem na naslednje načine:
o razvoj molekularnih diagnostičnih metod za odkrivanje ter nadzor nad Bombyx mori nucleopolyhedrovirus v evropskih rejah sviloprejk;
o raziskovanje vpliva hrane (listov starih slovenskih genotipov murv ter klasičnih svilogojskih sort) na: rast in razvoj sviloprejk, proizvodnjo svilene niti sviloprejk, bakterijsko in virusno sestavo črevesnega mikrobioma ter telesa zdravih in obolelih sviloprejk (metagenomske analize), klinične znake bolezni sviloprejk;
o raziskave prirojenih imunskih obrambnih mehanizmov sviloprejk;
o izdajanje znanstvenih in strokovnih publikacij;
o upravljanje in vzdrževanje nasadov (genskih bank) murv;
o zagotavljanje diagnostičnih storitev, spremljanje zdravstvenega stanja ter epidemiološki nadzor nad boleznimi sviloprejk;
o izobraževanje in svetovanje o preventivi in nadzoru nad boleznimi sviloprejk;
o nadzor kakovosti v procesu reje sviloprejk ter proizvodnji surove svile;
o razvoj pridelave in standardizacije različnih tipov svilenih niti;
o plosko (dvodimenzionalno) tkanje ter proizvodnja tkanih in klekljanih oblikovalskih izdelkov;
o razvoj in vodenje zasebnega standarda, ki dokazuje, da je bila svila pridelana in predelana v Sloveniji;
o razvoj trajnostnih strategij sodobne tehnologije S&S, pri čemer »Environmental strategic assessment« dokazuje, da je bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja kot izpusti CO2 tekom pridelave in predelave svile, vključno s transportom in porabo energije;
o koordinacija in sodelovanje z (mednarodnimi) medsektorskimi partnerji: združenji S&S, raziskovalnimi ustanovami, (ne)vladnimi organizacijami, tekstilno industrijo, kulturnim in turističnim sektorjem.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.