Skupne zahteve za enakost spolov - ONA VE - Girl power

ZA enakost spolov

Volitve v Državni zbor se hitro bližajo. Kot vselej pred volitvami je nastopil čas, da  organizacije, ki vztrajno delujemo na področju enakosti spolov, političnim strankam postavimo skupne prioritetne zahteve gibanja za enakost spolov in zahtevamo, da se do njih jasno opredelijo. Organizacija Ženski lobi je pozvala tudi Združenje ONA VE, da poda svoje predloge.

Ne želimo prednosti, pričakujemo le enakost spolov!

Naši predlogi, ki jih bo na skupnem sestanku organizacij, ki se zavzemajo za pravice žensk, predstavila predsednica Marta Kos, so:

  • da si politične stranke pri vseh javnih dogodkih, ki jih organizirajo, financirajo ali sofinancirajo, prizadevajo za enako udeležbo vseh spolov oziroma za najmanj  40 % udeležbo žensk;
  • da ko predstavniki političnih strank dobijo vabila drugih organizatorjev dogodkov, sodelujejo le, če je med gosti najmanj 40 % žensk oziroma organizatorju pomagajo najti več žensk;
  • da na kandidatne liste na volitvah uvrstijo dovolj žensk v izvoljive okraje;
  • da naj bodo politične stranke pri sestavi nove vlade pozorne na enakost spolov oziroma poskrbijo, da bo v vladi najmanj 50 % ministric.

Poslanstvo ženskega lobija

V Ženskem lobiju Slovenije sodelujejo organizacije in posameznice, ki jim je skupno prizadevanje za pravice žensk, za enake možnosti tako na nacionalni kot nadnacionalni ravni. Sem sodijo prizadevanja za odpravo različnih vrst neenakosti po spolu, za dosledno spoštovanje pravic žensk kot temeljnih človekovih pravic, za sistematično uresničevanje politike enakih možnosti in za uveljavljanje enakosti kot temeljne vrednote.

Glavni namen lobija je krepitev moči žensk v vsej njihovi različnosti,  spodbujanje enakosti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami ter zagotovitev človekovih pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vključenostjo v družbo, v razvoj in izvajanje politik enakosti na nacionalni ravni.

Enaka ekonomska neodvisnost za ženske in moške, usklajevanje poklicnega dela z zasebnim in družinskim, enaka udeležba v političnem odločanju, odpravljanje vseh oblik na spolu temelječega nasilja, odpravljanje spolnih stereotipov ter uveljavljanje enakosti spolov v tekoči in razvojni politiki so področja, ki predstavljajo stalnice delovanja ženskega lobija. S svojimi aktivnostmi in predlogi posega v rešitve, ki zadevajo:

  • politiko enakosti spolov in zakonodaja,
  • udeležbo žensk na vseh mestih javnega odločanja v družbi,
  • socialno politiko in zaposlovanje,
  • nasilje nad ženskami ter
  • spolne in reproduktivne pravice žensk.

Več na Ženski lobi.